rượu nhân sâm(chai 500ml)

Chai tròn dẹp 500ml

960.000 VND/

rượu nhân sâm(chai 500ml)

Chai putin có củ sâm

1.215.000 VND/

rượu nhân sâm(chai 500ml)

Chai putin không củ sâm

1.134.000 VND/

rượu nhân sâm(500ml)

Chai tròn cao 500ml

288.000 VND/

Hồng Sen Tửu 29,5%

Chai 500ml

136.000 VND/

Hồng Sen Tửu 29,5%

Chai 750ml

204.000 VND/

Hồng Sen Tửu

Chai 1 lít - 39%

1.088.000 VND/